Stůl CASA mia VARIANT

Kód: 1688/143 1688/80X75 1688/80X119 1688/80X163 1688/80X31 1688/DUB 1688/DUB11 1688/DUB16 1688/DUB21 1688/DUB6 1688/145 1688/80X77 1688/80X121 1688/80X165 1688/80X33 1688/149 1688/80X81 1688/80X125 1688/80X169 1688/80X37 1688/151 1688/80X83 1688/80X127 1688/80X171 1688/80X39 1688/120 1688/80X71 1688/80X115 1688/80X159 1688/80X27 1688/147 1688/80X79 1688/80X123 1688/80X167 1688/80X35 1688/141 1688/80X73 1688/80X117 1688/80X161 1688/80X29 1688/80X2 1688/80X90 1688/80X134 1688/80X178 1688/80X46 1688/80X12 1688/80X100 1688/80X144 1688/80X188 1688/80X56 1688/153 1688/80X85 1688/80X129 1688/80X173 1688/80X41 1688/80X22 1688/80X110 1688/80X154 1688/80X198 1688/80X66 1688/80X203 1688/80X205 1688/80X206 1688/80X207 1688/80X204 1688/80X7 1688/80X95 1688/80X139 1688/80X183 1688/80X51 1688/80X17 1688/80X105 1688/80X149 1688/80X193 1688/80X61 1688/144 1688/80X76 1688/80X120 1688/80X164 1688/80X32 1688/DUB2 1688/DUB12 1688/DUB17 1688/DUB22 1688/DUB7 1688/146 1688/80X78 1688/80X122 1688/80X166 1688/80X34 1688/150 1688/80X82 1688/80X126 1688/80X170 1688/80X38 1688/152 1688/80X84 1688/80X128 1688/80X172 1688/80X40 1688/140 1688/80X72 1688/80X116 1688/80X160 1688/80X28 1688/148 1688/80X80 1688/80X124 1688/80X168 1688/80X36 1688/142 1688/80X74 1688/80X118 1688/80X162 1688/80X30 1688/80X3 1688/80X91 1688/80X135 1688/80X179 1688/80X47 1688/80X13 1688/80X101 1688/80X145 1688/80X189 1688/80X57 1688/154 1688/80X86 1688/80X130 1688/80X174 1688/80X42 1688/80X23 1688/80X111 1688/80X155 1688/80X199 1688/80X67 1688/80X208 1688/80X216 1688/80X220 1688/80X224 1688/80X212 1688/80X8 1688/80X96 1688/80X140 1688/80X184 1688/80X52 1688/80X18 1688/80X106 1688/80X150 1688/80X194 1688/80X62 1688/BUK 1688/BUK7 1688/BUK10 1688/BUK13 1688/BUK4 1688/DUB3 1688/DUB13 1688/DUB18 1688/DUB23 1688/DUB8 1688/OLS 1688/OLS7 1688/OLS10 1688/OLS13 1688/OLS4 1688/RUS 1688/RUS7 1688/RUS10 1688/RUS13 1688/RUS4 1688/TMA 1688/TMA7 1688/TMA10 1688/TMA13 1688/TMA4 1688/TRE 1688/TRE7 1688/TRE10 1688/TRE13 1688/TRE4 1688/WEN 1688/WEN7 1688/WEN10 1688/WEN13 1688/WEN4 1688/BIL 1688/BIL7 1688/BIL10 1688/BIL13 1688/BIL4 1688/80X4 1688/80X92 1688/80X136 1688/80X180 1688/80X48 1688/80X14 1688/80X102 1688/80X146 1688/80X190 1688/80X58 1688/160 1688/80X87 1688/80X131 1688/80X175 1688/80X43 1688/80X24 1688/80X112 1688/80X156 1688/80X200 1688/80X68 1688/80X209 1688/80X217 1688/80X221 1688/80X225 1688/80X213 1688/80X9 1688/80X97 1688/80X141 1688/80X185 1688/80X53 1688/80X19 1688/80X107 1688/80X151 1688/80X195 1688/80X63 1688/BUK2 1688/BUK8 1688/BUK11 1688/BUK14 1688/BUK5 1688/DUB4 1688/DUB14 1688/DUB19 1688/DUB24 1688/DUB9 1688/OLS2 1688/OLS8 1688/OLS11 1688/OLS14 1688/OLS5 1688/RUS2 1688/RUS8 1688/RUS11 1688/RUS14 1688/RUS5 1688/TMA2 1688/TMA8 1688/TMA11 1688/TMA14 1688/TMA5 1688/TRE2 1688/TRE8 1688/TRE11 1688/TRE14 1688/TRE5 1688/WEN2 1688/WEN8 1688/WEN11 1688/WEN14 1688/WEN5 1688/BIL2 1688/BIL8 1688/BIL11 1688/BIL14 1688/BIL5 1688/80X5 1688/80X93 1688/80X137 1688/80X181 1688/80X49 1688/80X15 1688/80X103 1688/80X147 1688/80X191 1688/80X59 1688/180 1688/80X88 1688/80X132 1688/80X176 1688/80X44 1688/80X25 1688/80X113 1688/80X157 1688/80X201 1688/80X69 1688/80X210 1688/80X218 1688/80X222 1688/80X226 1688/80X214 1688/80X10 1688/80X98 1688/80X142 1688/80X186 1688/80X54 1688/80X20 1688/80X108 1688/80X152 1688/80X196 1688/80X64 1688/BUK3 1688/BUK9 1688/BUK12 1688/BUK15 1688/BUK6 1688/DUB5 1688/DUB15 1688/DUB20 1688/DUB25 1688/DUB10 1688/OLS3 1688/OLS9 1688/OLS12 1688/OLS15 1688/OLS6 1688/RUS3 1688/RUS9 1688/RUS12 1688/RUS15 1688/RUS6 1688/TMA3 1688/TMA9 1688/TMA12 1688/TMA15 1688/TMA6 1688/TRE3 1688/TRE9 1688/TRE12 1688/TRE15 1688/TRE6 1688/WEN3 1688/WEN9 1688/WEN12 1688/WEN15 1688/WEN6 1688/BIL3 1688/BIL9 1688/BIL12 1688/BIL15 1688/BIL6 1688/80X6 1688/80X94 1688/80X138 1688/80X182 1688/80X50 1688/80X16 1688/80X104 1688/80X148 1688/80X192 1688/80X60 1688/80X 1688/80X89 1688/80X133 1688/80X177 1688/80X45 1688/80X26 1688/80X114 1688/80X158 1688/80X202 1688/80X70 1688/80X211 1688/80X219 1688/80X223 1688/80X227 1688/80X215 1688/80X11 1688/80X99 1688/80X143 1688/80X187 1688/80X55 1688/80X21 1688/80X109 1688/80X153 1688/80X197 1688/80X65 Zvolte variantu
Tip
Neohodnoceno
7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 150 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 7 700 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 10 990 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 5 950 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 5 950 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč 6 160 Kč od 5 950 Kč
Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Dodání 5-8 týdnů Zvolte variantu
Varianta

Stůl CASA mia VARIANT si můžete složit přesně podle sebe. Na výběr máte ze 15 odstínů desky s 5 odstínů podnože.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Praktická a vysoce odolná kombinace masivních nohou a zesílené lamino desky. Nohy masiv 7x7cm, deska 25mm, hrana ABS.

 

Odstíny desky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: