Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU provozovaného na webu www.motivnabytek.cz podnikatelem Lenka Nováková, Kutná Hora, Sedlec, U Kola 79, IČO: 64174450

 

1          Úvodní ustanovení

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží spotřebitelem v internetovém obchodě provozovaném podnikatelem: Lenka Nováková, Kutná Hora, Sedlec, U Kola 79, IČO: 64174450 („prodávající“), na internetové adrese www.motivnabytek.cz („internetový obchod prodávajícího“).

1.2       Zbožím se rozumí movité věci prodávané v internetovém obchodě prodávajícího.

1.3       Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího.

 

2          Výlučnost užití obchodní podmínek

2.1       Zboží a jeho prodej v internetovém obchodě prodávajícího jsou určeny výlučně kupujícím, kteří jej nakupují mimo rámce své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.2       Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek náleží výlučně spotřebitelům na straně kupujících a podnikateli na straně prodávajícího.

2.3       Veškeré zboží prodávané v internetovém obchodě prodávajícího je určeno ke konečné spotřebě a nikoli k podnikatelské činnosti.

 

3          Profilový účet

3.1       Kupující je oprávněn objednat zboží v internetovém obchodě prodávajícího výlučně ze svého profilového účtu, jež si registroval v internetovém obchodě prodávajícího (dále jako „profilový účet“) nebo bez registrace profilového účtu přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

3.2       Kupující je povinen uvádět správné a úplné údaje při zřízení profilového účtu. Při změně údajů je kupující povinen zadané údaje aktualizovat prostřednictvím funkcionalit internetového obchodu prodávajícího. Prodávající zadané informace není povinen kontrolovat.

3.3       Kupující je povinen nesdělovat třetím osobám informace nezbytné k přístupu do profilového účtu.

3.4       Prodávající je oprávněn zrušit profilový účet kupujícího, to zejména při porušení shora uvedených povinností kupujícím, z důvodu porušení kupní smlouvy, aj.

3.5       Prodávající informuje kupujícího, že nezaručuje nepřetržitou dostupnost profilového účtu kupujícího.

 

4          Nabídka zboží a dodatkových služeb

4.1       Prostřednictvím webové prezentace internetového obchodu prodávajícího prodávající prezentuje seznam zboží včetně uvedení ceny jednotlivého zboží v měně česká koruna.

4.2       Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a veškerých souvisejících poplatků, to vyjma přepravních poplatků a doplňkových služeb. Stanovení přepravních poplatků a stanovení ceny doplňkových služeb je uvedeno v samostatném odstavci.

4.3       Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího je nezávaznou nabídku a prodávající není jakkoliv povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně nabízeného/prezentovaného zboží. Za tím účelem prodávající výslovně uvádí, že prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

 

5          Objednávka

5.1       Za účelem objednání zboží kupující vybere v internetovém obchodě prodávajícího zboží a/nebo doplňkovou službu, které míní koupit tak, že klikne na tlačítko „Přidat do košíku“. Následně tamtéž kupující vyplní formulář objednávky.

5.2       Formulář objednávky obsahuje:

            - informaci o objednaném zboží;

            - způsob úhrady kupní ceny zboží a služeb;

            - požadovaný způsob doručení objednaného zboží;

            - informace o objednaných dodatečných službách (montáž, odvoz starého nábytku);

            - kontaktní údaje kupujícího (jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail);

            - odkaz na tyto obchodní podmínky;

            - forma dodání zboží a cena za dodání zboží v případě volby dodání přes službu PPL, s.r.o., nebo informace, že cena za dodání zboží prodávajícím v částce 13Kč za kilometr cesty dle serveru www.mapy.cz nebo dohodou.

5.3       Vyplněný formulář objednávky dále jako „objednávka“.

5.4       Kupující je oprávněn upravovat data zadává do formuláře objednávky je před jejím odesláním prodávajícímu.

5.5       Kupujícímu je umožněno seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním objednávky prodávajícímu. Objednávku kupujícího je kupujícímu umožněno odeslat prodávajícímu pouze přes internetový obchod prodávajícího, to jedině po zaškrtnutí pole „Přečetl jsem si obchodní podmínky, rozumím obchodním podmínkám a souhlasím s nimi“. Po zaškrtnutí takového souhlasu je kupujícímu umožněno odeslat objednávku stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“.

5.6       Po odeslání objednávky potvrdí prodávající kupujícímu obdržení objednávky, v němž zrekapituluje obsah objednávky kupujícího a dále vypočte cenu za dodání věci.

 

6          Kupní smlouva

6.1       Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím se uzavírá doručením zprávy o přijetí objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Zprávu o přijetí objednávky kupujícího, tedy přijetí objednávky, potvrdí prodávající kupujícímu elektronickou poštou na
e-mailovou adresu uvedenou v kupujícím v objednávce.

6.2       Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu, to zejména s kupujícími, které v minulosti podstatným způsobem porušili práva a povinnosti vůči prodávajícímu. Prodávající je dále oprávněn neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu na zboží, jehož rozsah přesahuje množství, které může obvyklá domácnost rozumně spotřebovat.

6.3       Kupující výslovně souhlasí s užitím komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupující si hradí sám náklady, které mu vzniknou při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku. Za spojení s kupujícím prostřednictvím komunikace na dálku nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky.

 

7          Zánik objednávky

7.1       Kupující bere na vědomí, že zboží prezentované v internetovém obchodě prodávajícího je navázáno na skladové zásob prodávajícího, z toho důvodu prodávající dostupnost zboží negarantuje.

7.2       V případě, že si kupující objedná zboží, které je u prodávajícího dostupné ve formě „na objednání“, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o aktuální nedostupnosti zboží s informací o jeho dostupnosti, v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

7.3       V případě, že kupující objedná výlučně zboží označené jako „na objednávku“, dotáže se prodávající kupujícího stejnou formou na zájem o dodání zboží později a sdělí mu nejzazší lhůtu odeslání zboží. Kupující je povinen takové upřesnění objednávky akceptovat do 5 dní od jeho doručení, nestane-li se tak, objednávka kupujícího zaniká.

7.4       V případě, že kupující objedná zboží označené jako „na objednávku“ i zboží, které eviduje prodávající jako dostupné „skladem“, dotáže se prodávající kupujícího stejnou formou na zájem o dodání veškerého zboží později a sdělí mu nejzazší lhůtu odeslání zboží. Kupující je povinen takové upřesnění objednávky akceptovat do 5 dní od jeho doručení, nestane-li se tak, objednávka kupujícího zaniká. V této zprávě může nabídnout prodávající kupujícímu zaslání zboží označeného jako „skladem“ dříve a zboží označeného jako „na objednávku“ později; současně s tím uvede prodávající i přepravní náklady. Kupující je povinen takové upřesnění objednávky akceptovat do 5 dní od jeho doručení, nestane-li se tak, objednávka kupujícího zaniká, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím formou komunikace na dálku za užití elektronické pošty na změně objednávky.

 

8          Platební podmínky

8.1       Kupujícímu vzniká povinnost uhradit cenu zboží, služby a náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši uzavřením kupní smlouvy (dále jako „kupní cena“).

8.2       Kupní cenu může kupující uhradit jedním z těchto způsobů:

- dobírkou při dodání zboží;

- platbou na bankovní účet prodávajícího;

- prostřednictvím platební brány (jeli tato možnost v internetovém obchodě prodávajícího aktivní).

8.3       Při platbě prostřednictví dobírky kupující uhradí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele, a to přímo doručovateli pověřeného prodávajícím k dodání zboží. Je na volbě doručovatele, zdali přijme zaplacení kupní ceny i formou platební karty. Doručovatel vydá kupujícímu zboží jen po úplném zaplacení dobírečného.

8.4       Při platbě převodem na bankovní účet prodávajícího postupuje prodávající tak, že kupujícímu současně s přijetím objednávky kupujícího zašle fakturu, která bude obsahovat identifikační údaje prodávajícího, přehled objednávky, celkovou cenu zboží, sazby DPH, cenu dopravy a identifikační údaje pro platbu – číslo účtu, variabilní symbol a datum splatnosti, které nesmí být kratší než 10 dní od odeslání zprávy o přijetí objednávky kupujícího prodávajícím.

8.5       Při platebně přes platební bránu prodávající akceptuje platby platebními kartami MasterCard nebo VISA prostřednictvím internetového platebního portálu. Kupující uhradí kupní cenu prostřednictvím platební karty k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

 

9          Dodání zboží a služby

9.1       Zboží dle kupní smlouvy bude dodáno prodávajícím kupujícímu ve lhůtě dle dostupnosti zboží a dle provozních možností prodávajícího ve vztahu ke skladovým zásobám prodávajícího.

9.2       Zboží označené v internetovém obchodě prodávajícího jako „skladem“ expeduje prodávající obvykle ve lhůtě 5 dní. Zboží označené internetovém obchodě prodávajícího jako „na objednávku“ expeduje prodávají ve lhůtě stanovené třetí stranou, dodavatelem prodávajícího. O doručení zboží ve formě „na objednávku“ je kupující vyrozuměn ve smyslu ust. článku 7.3 a 7.4.

9.3       Prodávají umožňuje dodání zboží těmito způsoby:

 1. a) prostřednictvím přepravní služby PPL, s.r.o.;
 2. b) prodávajícím;
 3. c) vyzvednutím v prodejně prodávajícího na adrese: Vocelova 698, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město, v pondělí až pátek v době od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

 

Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce či dle způsobu určeného prodávajícím. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na
e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

9.4       Při přepravě prostřednictvím přepravní služby PPL, s.r.o. je zboží dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce jako doručovací, a to na k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.

9.5       Při přepravě prostřednictvím prodávajícího je zboží dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce jako doručovací, a to na k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd, není-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.

9.6       Cena za dodání zboží se stanoví následovně:

 1. a) dodání prostřednictvím přepravní služby PPL, s.r.o. se sjednává cena poštovného paušálně 150Kč, při hmotnosti sumy zboží nad 50 kg v částce 750 Kč. Při platbě prostřednictvím dobírky je cena poštovného o 30Kč vyšší.
 2. b) dodání prodávajícím při ceně 13 Kč za kilometr cesty z adresy Vocelova 698, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město na doručovací adresu uvedenou v objednávce kupujícího vypočteno podle serveru mapy.cz; nebo jinak dohodou .
 3. c) vyzvednutím v prodejně prodávajícího na adrese: Vocelova 698, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město, v od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin za cenu dodání ve výši 0 Kč.

9.7       Neujednají-li si strany jinak, je cena za doplňkové služby následující:

            - montáž 1 kusu drobného nábytku paušálně za každý kus 250 Kč

            - odvoz starého nábytku za každý kus 500 Kč

           

10        Převzetí zboží

10.1     Je povinností kupujícího řádně převzít objednané zboží, při převzetí stav zásilky zkontrolovat. V případě doručení poškozené zásilky, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě, ve kterém uvede zejména datum převzetí zásilky a rozsah jejího poškození.

10.2     S dodávkou zboží je kupujícímu doručován i formulář pro odstoupení od smlouvy, který obsahuje i dodací list.

10.3     Pro případ, že kupující objednané zboží při doručování prostřednictvím dopravce
PPL, s.r.o. nepřevezme ani při druhém marném pokusu o jeho dodání, anebo do
7 kalendářních dnů od jeho připravení k vyzvednutí ve výdejním místě příslušného přepravce, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn zaslat kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o vrácení zboží. V okamžiku doručení tohoto dokumentu kupujícímu odstupuje prodávající od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky s náklady na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10.4     Práva a povinnosti stran při přepravě, dodání a převzetí zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a kupující s nimi vyslovil souhlas (to postačí formou komunikace na dálku).

10.5     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé výše kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

 

11         Práva z vadného plnění

11.1     Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn., prodávající zejména odpovídá za to, že zboží:

 1. a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 2. b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.2     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění prodávajícího, které se v rozporu s povinností prodávajícího vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

11.3     Pro případy, kdy je na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, resp. pokud je na zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti, poskytuje prodávající ke zboží záruku, že zboží bude po takovouto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).

11.4     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11.5     Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost:

 1. a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujed-nána,
 2. b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy zboží (zboží podléhající rychlé zkáze, zuživatelné zboží).

11.6     Prodávající neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

11.7     Prodloužená záruka se řídí záručními podmínkami jednotlivých výrobců, které jsou uvedeny v záručním listě a kupující ji uplatňuje přímo u výrobce/ distributora.

11.8     Prodávané zboží může mít přípustné tolerance svých vlastností s ohledem na použité matriály, zejména se jedná o :

 1. a) matrace: přípustná rozměrová odchylka +- 2cm v každém směru
 2. b) postele: přípustná rozměrová odchylka +- 1 cm v každém směru, barevné provedení se může lišit od skutečnosti v závislosti na savosti a dalších přirozených vlastnostech materiálů. Uváděné parametrické rozměry postelí jsou pro lůžko (tj. pro rozměr matrace)
 3. c) rošty: přípustná rozměrová odchylka +-1 cm v každém směru. Upozorňujeme, že rozměry uvedené v nabídce jsou rozměry pro lůžko, skutečné rozměry roštu jsou o cca 1 cm užší a 4 cm kratší než uvedený rozměr
 4. d) ostatní zboží: přípustná rozměrová odchylka +-5% k uvedenému rozměru
 5. e) barevné provedení se může lišit v závislosti na vlastnostech materiálu a nastavení monitoru uživatele
 6. f) požadované provedení je zaručeno pouze z pohledových stran, skryté plochy mohou být vyrobeny z jiných materiálů a v jiných barvách
 7. g) výrobky mohou obsahovat technické spoje, které nemají vliv na životnost a kvalitu výrobku

11.9     Zboží může obsahovat po zakoupení vydávat určitý zápach v závislosti na použitých materiálech  a složení výrobku. Tento zápach postupně časem zmizí a není závadou. Vydávaný zápach nemůže být považován za důvod uplatnění reklamace.  

 

12        Lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění

12.1     Pro případ zboží podléhajícího rychlé zkáze je povinen kupující uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, nejdéle v době, po kterou lze zboží použít.

12.2     Pro případ zuživatelného zboží je povinen kupující uplatnit právo z vadného plnění ve vyznačené době nejkratší trvanlivosti.

12.3     Pro případ spotřebního zboží je povinen kupující uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku nebo ve lhůtě odpovídající době, po kterou lze zboží použít, uvedené na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě, je-li tato delší než doba dvaceti čtyř měsíců dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.

12.4     Právo z vadného plnění je kupující povinen uplatnit výlučně na zákaznické podpoře prodávajícího e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů zveřejněných na internetovém obchodě prodávajícího v sekci „reklamace“. V případě, že zboží má v dokumentaci uvedené servisní středisko, může být reklamace uplatněna u tohoto servisního střediska.

12.5     V rámci uplatnění práv z vadného plnění kupující prokazatelným způsobem doloží, kdy a za jakou cenu zboží zakoupil v internetovém obchodě prodávajícího. K vyřízení reklamace prodávající přijímá zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu odpovídajícím dobrým mravům. O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení.

12.6     Je-li to možné, rozhodne prodávající o právech kupujícího z vadného plnění ihned, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů. Uplatněné právo kupujícího z vadného plnění včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

12.7     V případě oprávněného uplatnění práva z vadného plnění kupující náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou musí kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak nebude prodávajícím přiznána.

12.8     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo podle své volby požadovat:

 1. a) bezplatné odstranění vady dodáním nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu od-stranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. b) odstranění vady opravou věci;
 3. c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

12.9     Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, má právo požadovat
i přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

12.10   Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

12.11   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

12.12   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

13        Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

13.1     V případě uzavření kupní smlouvy ve smyslu těchto podmínek má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu.

13.2     Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

13.3    Z hygienických důvodů nelze zpět vrátit v porušeném obolu matrace, polštáře, přikrývky povlečení a ostatní textilní sortiment, který přichází do přímého styku s tělem. Hygienickým obalem se rozumí nejspodnější obal, který kryje samotný výrobek, Vakuově balená matrace může být vrácena nafouknutá, nesmí však být otevřen vnitřní igelitový obal, který chrání matraci před hygienickým znečištěním.

13.4     Za standardní rozměr se u matrací a roštů rozumí rozměr 90 x 200 cm, u lůžkovin rozměr polštáře  70x90cm, rozměr přikrývky 135 x 200 cm, soupravy povlečení 70 x 90 cm a 140x 200 cm. Ostatní rozměry jsou vyráběny a upravovány na míru podle přání kupujícího.

13.5     Postele a dřevěný nábytek se vždy vyrábí a upravuje dle přání kupujícího podle navolených parametrů uvedených u jednotlivých produktů.

13.6     Výjimkou z bodu 13.4 a 13.5jsou takové varianty  produktů, které jsou výslovně uvedeny „skladem“ a tudíž považovány za standardní provedení.   

 

13.7     Kupující může odstoupit od kupní smlouvy odesláním vyplněného „Formuláře pro odstoupení od smlouvy“ společně se zbožím, které vrací. Formulář pro odstoupení od smlouvy obdrží kupující společně se zbožím. V případě jeho ztráty kontaktuje kupující prodávajícího ve smyslu ust. 12.4.

13.8     Pro případ, že kující od kupní smlouvy odstoupí, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, objednané zboží a vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, a to na adresu prodejny:

            Lenka Nováková, Motiv nábytek, Vocelova 698, 28401 Kutná Hora

 

13.9     Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může)
a zabalené tak, aby nebylo v rámci přepravy poškozeno.

13.10   Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce či prostřednictvím prodávajícího.

 

14        Vrácení plateb

14.1     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

14.2     Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu nebo hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu.

14.3     Prodávající nehradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, na což jej výslovně ve smyslu ust. § 1820 písm. g) občanského zákoníku upozorňuje.

14.4     Pro případ, když kupující vrátí zboží poškozené, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, jejíž výši může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

14.5     Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

15        Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

15.1     Prodávající výslovně informuje kupujícího, že kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

16        Zpracování osobních údajů

16.1     Za účelem realizace objednávky a kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů, které je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách prodávajícího www.motivnabytek.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

 

 

17        Závěrečná ustanovení

17.1     Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem.

17.2     Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce, je archivována prodávajícím a není dostupná třetím osobám.

17.3     Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

17.4     Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

Lenka Nováková, Motiv nábytek, Vocelova 698, 287 01 Kutná Hora

 

17.5     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

17.6     Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

17.7     Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.

17.8     Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovým stránkám internetového obchodu prodávajícího.

17.9     Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto bodu 11. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

17.10   Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je všeobecné poučení spotřebitele o jeho spotřebitelských právech.

 

 

 

17.11   Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 11. 5. 2020.

 

Přílohy:

01 Poučení spotřebitele

02 Informace o ochraně osobních údajů